Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen, bestellingen en overeenkomsten van Van der Burgt Sales/Van der Burgt Sales/Wonder Frames zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van onze offerte kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Van der Burgt Sales/Wonder Frames worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van der Burgt Sales/Wonder Frames ingeschakelde tussenpersonen en derden.
 4. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de klant”.
 5. Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden c.q. andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes/Overeenkomsten

 1. Alle offertes van Van der Burgt Sales/Wonder Frames – daaronder begrepen prijslijsten – zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Van der Burgt Sales/Wonder Frames. Wij zijn gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. Van der Burgt Sales/Wonder Frames is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 3. Annulering

 1. Annulering van een orders is in beginsel niet mogelijk. Indien de klant een order annuleert worden annuleringskosten, welke 15% van de totale order bedragen, in rekening gebracht, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.
 2. Speciaal voor de klant op maat vervaardigde, bewerkte, behandelde, verpakte goederen worden niet door Van der Burgt Sales/Wonder Frames terug genomen en/of gecrediteerd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden al onze prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Van der Burgt Sales/Wonder Frames, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 5. Levering

 1. Orders boven de € 750,- netto worden in Nederland franco huis geleverd, tenzij anders door Van der Burgt Sales/Wonder Frames wordt aangegeven c.q. overeengekomen. Voor leveranties binnen Nederland met een lagere orderwaarde worden de transport-/verzendkosten aan de klant doorberekend.
 2. Verschuldigdheid van transportkosten voor orders die buiten Nederland geleverd moeten worden, worden in overleg met de klant bepaald.
 3. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de klant.
 4. De klant is verplicht de bestelde goederen af te nemen op het moment waarop deze worden aangeboden. Indien de klant bestelling weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn. 
 5. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de klant ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn tot nakoming te geven.
 6. Het is ons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij gerechtigd elke gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Van der Burgt Sales/Wonder Frames is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs niet voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen – waaronder begrepen doch niet uitsluitend – zoals: brand, onlusten, werkstakingen, blokkeringen, stagnaties, transportmoeilijkheden, en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de klant de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
 8. Levering geschiedt, indien niet anders overeengekomen, achter de eerste deur van de klant op de begane grond waarbij de klant altijd vrije doorgang voor levering van de goederen dient te waarborgen.

Artikel 6. Transport en risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de klant aan Van der Burgt Sales/Wonder Frames is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de klant schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7. Betaling – rente – kosten

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige korting, verrekening of compensatie netto-contant te geschieden bij (af)levering van de goederen. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan bij uitzondering betaling middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum. De op onze bank- of girorekening aangegeven datum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.
 2. Verder kan Van der Burgt Sales/Wonder Frames, indien uitdrukkelijk schriftelijk met de klant overeengekomen, het verschuldigde bedrag of een deel daarvan middels een automatische incasso incasseren.
 3. Van der Burgt Sales/Wonder Frames behoudt zicht het recht voor te allen tijde vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
 4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de klant van rechtswege in verzuim en is Van der Burgt Sales/Wonder Frames gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 2% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om voor elke aan de klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van tenminste € 25,- ter zake administratiekosten bij de klant in rekening te brengen. Dit zal worden vermeld op de factuur.
 5. Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de klant is klant, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd, De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de voornoemde rente, door de klant verschuldigde bedrag en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van derden hebben verzekerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Van der Burgt Sales/Wonder Frames geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. Zolang door ons geleverde zaken niet volledig zijn betaald, is de klant niet bevoegd die zaken aan derden te verhuren, te verpanden of onder welke titel dan ook aan derden over te dragen. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen zijn wij gerechtigd reeds geleverd zaken waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust te allen tijde bij de klant of bij derden die de zaak voor de klant houden, weg te halen of weg te doen halen. De klant wordt geacht ons reeds bij totstandkoming van de opdracht de bevoegdheid verleend te hebben de plaats(en) te betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en is voorts verplicht alle voor de revindicatie vereiste medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Van der Burgt Sales/Wonder Frames wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluiten verstaan: a. redelijke kosten die klant zou moeten maken om de prestatie van Van der Burgt Sales/Wonder Frames aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden. B. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheid van Van der Burgt Sales/Wonder Frames voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Van der Burgt Sales/Wonder Frames voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in voornoemde artikelen, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
 3. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien er voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van der Burgt Sales/Wonder Frames of diens leidinggevenden.
 4. De aansprakelijkheid van Van der Burgt Sales/Wonder Frames wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant Van der Burgt Sales/Wonder Frames onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Van der Burgt Sales/Wonder Frames ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van der Burgt Sales/Wonder Frames in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Van der Burgt Sales/Wonder Frames meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Van der Burgt Sales/Wonder Frames vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet geval is, dient u Van der Burgt Sales/Wonder Frames daarvan zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
 7. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen ten aanzien van goederen die zich nog in de staat waarin ze geleverd zijn bevinden behoudens het geval waarbij het verborgen gebreken betreft.
 8. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen wanneer blijkt dat de klant of derde iets aan het goed heeft veranderd of gerepareerd, behoudens het geval wanneer dit met voorkennis en toestemming van Van der Burgt Sales/Wonder Frames is geschied.
 9. Indien de reclame door ons gegrond bevonden wordt, heeft Van der Burgt Sales/Wonder Frames de keuze de desbetreffende producten te repareren c.q. herstellen, tegen retournering daar van te vervangen door nieuwe goederen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Garantie

 1. Indien Van der Burgt Sales/Wonder Frames goederen aan de klant levert, is Van der Burgt Sales/Wonder Frames nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Van der Burgt Sales/Wonder Frames ten opzicht van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Iedere garantie vervalt indien en zodra gebreken/fouten zijn ontstaan door: a (aantoonbaar) oneigenlijk gebruik van de geleverde zaken. B onoordeelkundig gebruik door de klant en/of door hem ingeschakelde derde, normale slijtage, ondeskundig of gebrekkig onderhoud of indien het  andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; c de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van der Burgt Sales/Wonder Frames ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van der Burgt Sales/Wonder Frames gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Van der Burgt Sales/Wonder Frames kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
© 2017 - 2024 Wonderframes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel